Συνδεθείτε ή εγγραφείτε στον ιστότοπο:

Είστε εδώ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

 

Περί προσκλήσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία:

 

«AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 ΓΕΜΗ 131607960000

 

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 31-01-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αμαλιάδα επί της οδού Καποδιστρίου 9 προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

1)  

Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , περί των πεπραγμένων της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου 29/08/2014 έως 30/06/2015 και κατάθεση του Ισολογισμού της 30-06-2015 και των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων.

 

2)  

Έκθεση των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2015.

 

3)  

Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσεως 29/08/2014-30/06/2015 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

 

4)  

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της περιόδου 29/08/2014 – 30/06/2015 από πάσης ευθύνης.

 

5)  

Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης.

 

6)  

Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

 

7)  

Διάφορα θέματα.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπρόσωπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.

 

 

                                             ΑΜΑΛΙΑΔΑ        30/11/2015

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                            ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                            

 

 ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

 ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ

                          

 

 

 

     ΩΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

        Αμαλιάδα 30-11-2015

           Ο πρόεδρος

        Λαγός  Χρήστος